OVK Besiktning

Utförd av certifierad kontrollant 08-121 532 95 | 031-797 20 60

OVK Besiktning - Obligatorisk VentilationsKontroll

Vänd dig till oss när det är dags för OVK-besiktning i din fastighet. Vi har lång erfarenhet och alla nödvändiga certifikat. Kontakta oss idag!

Du når oss via formuläret här på sidan.

Besiktning måste utföras på uppdrag av varje fastighetsägare, oavsett vem som hyr eller nyttjar byggnaden. Den som äger en fastighet är ansvarig för att se till att fel eller brister som upptäcks vid en obligatorisk ventilationskontroll åtgärdas omgående. Ägaren är också ansvarig mellan besiktningstillfällena för att se till att funktionen och egenskaperna i ventillationssystemet upprätthålls.

Kommunens byggnadsnämnd övervakar att byggnaders ägare sköter sina skyldigheter i förhållande till OVK.

Vad är OVK?

OVK står för Obligatorisk VentilationsKontroll och är en besiktning som utförs för att säkerställa att ventilationssystemet i en byggnad fungerar tillfredsställande.

Kontrollen utförs för att säkerställa ett gott inomhusklimat, vilket är viktigt för att de personer som vistas i byggnaden ska må bra och även för att byggnaden inte ska få skador på grund av för hög luftfuktighet som kan ge upphov till mögel och andra liknande problem. OVK är reglerat i lag genom Plan- och byggförordningen samt Plan- och bygglagen.

OVK har också med det nationella miljökvalitetsmålet “God bebyggd miljö” att göra och då särkilt delmålet “God inomhusmiljö”. Målsättningen är att byggnader inte ska påverka människors hälsa på ett negativt sätt. En del i detta är målsättningen att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tidsperioder ska ha en dokumenterat väl fungerande ventilation senast år 2015.

Mer information om de nationella miljökvalitetsmålen finns att läsa hos Naturvårdsverket

Vad görs vid en OVK?

När en OVK-besiktning genomförs kontrollerar besiktningsmannen att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Det kontrolleras också att systemet fortfarande har samma egenskaper - att det inte har byggts ut eller förändrats. Om systemet har byggts ut under åren är det föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret som ska appliceras på systemet.

Om besiktningsmannen upptäcker allvarliga fel vid OVK-besiktningen kan ventilationssystemet underkännas. Felet måste då åtgärdas inom den tidsperiod som besiktningsmannen beslutar om (normalt sett inom sex månader, men om det finns allvarliga fel kan tidsfristen vara kortare). Om problemen som upptäcks vid ventilationskontrollen inte åtgärdas i tid kan kommunens byggnadsnämnd utdöma ett vite. Byggnadsnämnden i respektive kommun är ansvarig för uppföljningen kring OVK-besiktning.

Vid varje OVK kontrolleras att:

  • ventilationssystemet är fritt från föroreningar som riskerar att spridas i byggnaden
  • instruktioner och skötselanvisningar för ventilationssystemet är lättillgängliga
  • ventilationssystemet fungerar på det sätt som det är avsett att göra


Vid den initiella besiktning som görs när systemet har installerats kontrolleras att ventilationssystemet fungerar korrekt och har de egenskaper som krävs enligt gällande föreskrifter.

Vid de följande besiktningarna kontrollerar besiktningsmannen att:

  • funktion och egenskaper i ventilationssystemet i huvudsak stämmer överens med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
  • undersöka om det finns åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i fastighetens ventilationssystem på ett sätt som inte medför ett försämrat inomhusklimat.


Byggnadens ägare har sedan rätt att avgöra om förslagen till energieffektivisering ska genomföras vid denna tidpunkt.

ovkbesiktning

OVK-besiktningsmannen

Den regelbundna funktionskontrollen av ventilationssystem ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Det finns två olika nivåer på behörigheten - normal och kvalificerad. Personer med behörighet N (normal) får utföra OVK-besiktning i fastigheter med självdrag, mekanisk frånluftsventilation och mekanisk frånluft med värmeåtervinning samt även i en- och tvåbostadshus med mekanisk från- och tilluftsventilation (med och utan värmeåtervinning). Personer med den högre behörigheten K (kvalificerad) får utföra OVK i alla byggnader. Vi har personal som kan utföra OVK-besiktning i alla slags fastigheter. Vi innehar den högre behörigheten och kan därmed besiktiga alla förekommande ventilationssystem.

Hur ofta ska man göra OVK-besiktning?

Hur ofta en OVK-besiktning ska genomföras beror först och främst på vilken typ av fastighet det handlar om och vilken typ av ventilationssystem som finns monterat i den.

OVK-besiktning görs alltid innan ett ventilationssystem tas i bruk, alltså direkt efter att det har installerats. I de flesta byggnader ska man sen göra OVK regelbundet. Vart 3:e eller vart 6:e år är de standardintervall som brukar gälla.

ventilation efter OVK-Besiktning

I skolor, förskolor, vårdanrättningar och liknande lokaler ska OVK-besiktning utföras vart 3:e år - oavsett vilken typ av ventilationssystem som finns i byggnaden. I denna typ av byggnader är det mycket viktigt med god ventilation då många människor vistas i samma rum under längre tidsperioder och på sjukhus är det enormt viktigt för att undvika spridning av sjukdomar.

I flerbostadshus, kontor (även i industribyggnader), olika typer av personalutrymmen och liknande där det finns fläktventilation för både från- och tilluft - så kallad FT-ventilation, alternativt FTX-ventilation (FT-ventilation med värmeåtervinning) ska kontrollen också utföras vart 3:e år.

I samma sorts byggnader, men där det istället finns självdragsventilation, fläktventilation enbart för frånluft eller frånluftsventilation med värmeåtervinning räcker det att man gör en OVK-besiktning vart 6:e år.

I en- och tvåbostadshus där man har installerat mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning eller mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning ska systemet besiktas innan det tas i bruk. Därefter finns det inget krav på att man genomför OVK i dessa byggnader. Vi rekommenderar ändå att man genomför regelbundna kontroller för att säkerställa en fullgod funktion och en god energiekonomi i byggnaden. En- och tvåbostadshus med annan typ av ventilation är undantagna från lagkravet på OVK, men även där kan det vara en god idé att besiktiga systemet för att säkerställa att det fungerar som avsett.

Vad händer efter en OVK-besiktning?

När OVK-besiktningen är utförd får du som fastighetsägare ett protokoll som redovisas och undertecknas. Ett exemplar av protokollet skickas även till byggnadsnämnden i kommunen där fastigheten står. De är tillsynsmyndighet för OVK.

Ett OVK-intyg utfärdas också som talar om att byggnaden har genomgått funktionskontroll av ventilationssystem. Där anges datumet för besiktningen och fastighetsägaren ska sätta upp intyget på en väl synlig plats i byggnaden. En anslagstavla i entrén är ett passande exempel.

Om det skulle visa sig att det finns någon form av fel eller brister i ventilationen ska dessa antecknas i protokollet. Åtgärder ska vidtas omgående, senast fram till det datum som anges av besiktningsmannen. Annars kan byggnadsnämnden utdöma ett vite.

Trygg och säker ventilation. Vi utför regelbundna kontroller.