OVK Besiktning

Utförd av certifierad kontrollant 08-121 532 95 | 031-797 20 60

Vi ser till att din ventilation
fungerar som den ska

OVK-Besiktning, för en väl fungerande ventilation

Under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal uppmärksammades den dåliga inomhusmiljön i bland annat skolor, många flerfamiljsbostäder och offentliga lokaler. Det ledde till att riksdagen och regeringen införde regler gällande funktionskontroll av ventilationssystem år 1991.

Målsättningen med att införa regelbundna obligatoriska kontroller av ventilationssystemen - OVK-besiktning - var dels att förbättra inomhusmiljön för de personer som vistades i byggnaderna och dels för att skydda själva byggnaderna mot fukt- och mögelskador.

Låt oss genomföra din OVK-besiktning

Vänd dig till oss när det är dags att genomföra OVK-besiktning i din bostadsfastighet. Vi har lång erfarenhet av att utföra obligatorisk ventilationskontroll och den certifiering som krävs för att få genomföra kontrollerna.

Vid kontrollen ger vi dig även förslag på hur du kan minska energiåtgången i ditt ventilationssystem utan att det påverkar inomhusmiljön negativt. Det finns ofta åtgärder man kan vidta i form av skötsel, underhåll och inställning av ventilationssystemet utan att man behöver bygga om eller uppdatera det, även om vi givetvis också kan erbjuda den typen av åtgärder om vi ser att behovet finns. Kontakta oss via formuläret här på sidan så återkommer vi med en kostnadsfri offert inom kort!

Viktigt med fungerande ventilationssystem

Ett väl fungerande ventilationssystem är A och O för att försäkra god luftmiljö i de flesta byggnader. Självdrag räcker inte till i stora fastigheter utan man måste ha fläktsystem som ser till att både till- och frånluft flödar på rätt sätt för att upprätthålla en god luftkvalitet. Detsamma gäller även i många moderna villor som är byggda på ett sätt som kräver aktiv till- och frånluft för att man ska få en fullgod luftkvalitet och undvika fuktproblem.

En dåligt fungerande ventilation kan inte bara orsaka att det uppstår för hög luftfuktighet som kan leda till att mögel eller andra mikroorganismer bildas. Det finns också stor risk för att halten av kolmonoxid i luften blir för hög, vilket är skadligt för hälsan.

Att ha ett väl fungerande ventilationssystem handlar inte bara om luftkvalitet. Det handlar också om energibesparing. Du som fastighetsägare kan spara stora mängder pengar på att ha ett ventilationssystem som är väl underhållet och uppdaterat med de senaste styrsystemen och komponenterna. 

ovkbesiktning

Fastighetsägarens ansvar att OVK utförs

Du som fastighetsägare är ansvarig för att se till att ventilationssystemet är i gott skick och att de lagstadgade ventilationskontrollerna utförs regelbundet. Detta gäller oavsett vem som nyttjar fastigheten.

Kontrollen som ska utföras med regelbundna intervall kallas för OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll). Dessa kontroller utförs av en certifierad besiktningsman som för protokoll, dokumenterar eventuella brister i fastigheten och tilldelar ett resultat av OVK-besiktningen: godkänd eller icke godkänd. Om det finns brister skall dessa åtgärdas inom sex månader från att besiktningen har utförts.

Mer om Obligatorisk VentilationsKontroll

För att kort sammanfatta vad OVK innebär så är Obligatorisk VentilationsKontroll en regelbunden kontroll av ventilationssystemet i en byggnad. Enligt lag måste den utföras i alla byggnader med regelbundna intervaller. Det enda undantaget är en- och tvåfamiljsbostäder, förutsatt att de saknar aktiv till-/frånluftsventilation med värmeåtervinning, annars skall även dessa kontrolleras.

Ventilationskontrollen genomförs av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant som säkerställer att ventilationssystemet fungerar tillfredsställande enligt gällande krav. Därefter får fastighetsägaren ett protokoll på att OVK har utförts och en kopia av detta skickas till tillsynsmyndigheten för OVK i den ansvariga kommunen.

Byggnadens ägare får också ett intyg som visar att en OVK-besiktning har genomförts. Intyget ska sättas upp väl synligt i byggnaden, till exempel på en anslagstavla i entrén. Om det skulle visa sig att det finns någon form av brister vid kontrollen måste fastighetsägaren snarast åtgärda dessa.

OVK Villa

Vanligtvis är en- och tvåplanshus för en familj undantagna reglerna för OVK. Vi rekommenderar ändå privata bostadsägare att utföra regelbundna kontroller. Vid en kontroll kan vi exemplevis upptäcka om in- och utluftsventilerna är justerade på ett sådant sätt att luftflödet ligger på en tillräckligt god nivå. Ett för högt eller för lågt luftflöde leder till ökad energiåtgång, och dålig ventilation kan i slutändan även leda till mögel- och fuktskador. Därför kan det ibland vara en god investering att göra en OVK-besiktning även i dessa fall.

Generellt kan man säga att ju bättre inställd ventilation och balanserat luftflöde, desto lägre energikostnader och hälsosammare inomhusmiljö får du i din bostad. Även om du ställer in flödet på ett bra sätt vid inflytt efter en besiktning, finns det trots allt en relativt stor risk att det behövs justeras om någon förändring sker. Därför rekommenderar vi att du gör kontroller med jämna mellanrum för att säkerställa inomhusmiljön på bästa möjliga sätt.

Kontakta oss via mail eller telefon så kan vi berätta mer om hur vi hjälper villa - och radhusägare justering av ventilationen för förbättrad miljö inomhus.

Inomhusmiljön är fastighetsägarens ansvar

För de bostadsfastigheter som inte är enfamiljshus med ett eller två plan föreligger krav på att OVK-besiktning ska genomföras med jämna mellanrum, och det gäller förstås både hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar. Det ligger på fastighetsägaren att se till att dessa besiktningar görs när de ska och att de utförs på rätt sätt. Vi har lång erfarenhet av denna typ av arbete och ser till att du får den kontroll som skall genomföras i din typ av fastighet.

När det kommer till de krav som ställs ser de lite annorlunda ut för olika typer av fastigheter. För vård- och omsorgslokaler, sjukhus och förskolor etc krävs det att en OVK-besiktning görs vmed treårsintervaller, samma gäller för större bostadshus, kontorskomplex, affärslokaler etc som har FTX och FT-ventilation. För lokaler av samma typ med F-, S- eller FX-ventilation ligger kraven på att kontrollerna ska utföras med sexårsintervaller. Är du osäker på vad som gäller i din fastighet är du varmt välkommen att kontakta oss så ger vi dig närmare upplysningar och rådgivning.

Vill du läsa mer om OVK så hittar du utförlig information här.

Hör gärna av dig till oss om du har ytterligare frågor eller om du vill boka tid för OVK-besiktning i din fastighet redan idag!

Trygg och säker ventilation. Vi utför regelbundna kontroller.