OVK Besiktning

Utförd av certifierad sakkunnig funktionskontrollant | 072-999 33 55

VI SER TILL ATT DIN
VENTILATION ÄR SÄKER

OVK-BESIKTNING

Under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal uppmärksammades den dåliga inomhusmiljön i bland annat skolor, många flerfamiljsbostäder och offentliga lokaler. Det ledde till att riksdagen och regeringen införde regler gällande funktionskontroll av ventilationssystem år 1991.

Målsättningen med att införa regelbundna obligatoriska kontroller av ventilationssystemen - OVK-besiktningar - var dels att förbättra inomhusmiljön för de personer som vistades i byggnaderna och dels för att skydda själva byggnaderna mot fukt- och mögelskador.

Viktigt med fungerande ventilationssystem

Ett väl fungerande ventilationssystem är A och O för att försäkra god luftmiljö i de flesta byggnader. Självdrag räcker inte till i stora fastigheter utan man måste ha fläktsystem som ser till att både till- och frånluft flödar på rätt sätt för att upprätthålla en god luftkvalitet.

En dåligt fungerande ventilation kan inte bara orsaka att det uppstår för hög luftfuktighet som kan leda till att mögel eller andra mikroorganismer bildas. Det finns också stor risk för att halten av kolmonoxid i luften blir för hög, vilket är skadligt för hälsan.

Att ha ett väl fungerande ventilationssystem handlar inte bara om luftkvalitet. Det handlar också om energibesparing. Du som fastighetsägare kan spara stora mängder pengar på att ha ett ventilationssystem som är väl underhållet och uppdaterat med de senaste styrsystemen och komponenterna.

Fastighetsägarens ansvar att OVK utförs

Du som fastighetsägare är ansvarig för att se till att ventilationssystemet är i gott skick och att de lagstadgade ventilationskontrollerna utförs regelbundet. Detta gäller oavsett vem som nyttjar fastigheten.

Kontrollen som ska utföras med regelbundna intervall kallas för OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll). Dessa kontroller utförs av en certifierad besiktningsman som för protokoll, dokumenterar eventuella brister i fastigheten och tilldelar ett resultat av OVK-besiktningen: godkänd eller icke godkänd. Om det finns brister skall dessa åtgärdas inom sex månader från att besiktningen har utförts.

Låt oss genomföra din OVK-besiktning

Vänd dig till oss på JK Vent AB när det är dags att genomföra OVK-besiktning i din fastighet. Vi har lång erfarenhet av att utföra obligatorisk ventilationskontroll och den certifiering som krävs för att få genomföra kontrollerna.

Vid kontrollen ger vi dig även förlag på hur du kan minska energiåtgången i ditt ventilationssystem utan att det påverkar inomhusmiljön negativt. Det finns ofta åtgärder man kan vidta i form av skötsel, underhåll och inställning av ventilationssystemet utan att man behöver bygga om eller uppdatera det.

Mer om Obligatorisk VentilationsKontroll

För att kort sammanfatta vad OVK innebär så är Obligatorisk VentilationsKontroll en regelbunden kontroll av ventilationssystemet i en byggnad. Enligt lag måste den utföras i alla byggnader med regelbundna intervaller, utom en- och tvåfamiljsbostäder (med det undantaget om de har till-/frånluftsventilation med värmeåtervinning). Ventilationskontrollen genomförs av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant som säkerställer att ventilationssystemet fungerar tillfredsställande enligt gällande krav. Därefter får fastighetsägaren ett protokoll på att OVK har utförts och en kopia av detta skickas till tillsynsmyndigheten för OVK i den ansvariga kommunen.

Byggnadens ägare får också ett intyg som visar att en OVK-besiktning har genomförts. Intyget ska sättas upp väl synligt i byggnaden. Om det skulle visa sig att det finns någon form av brister vid kontrollen måste fastighetsägaren snarast åtgärda dessa.

OVK Villa

Vanligtvis är en- och tvåplanshus för en familj undantagna reglerna för OVK. Detta gör dock inte att det inte skulle kunna finnas behov av att göra regelbundna kontroller. Vid en kontroll kan vi exemplevis upptäcka om in- och utluftsventilerna är justerade på ett sådant sätt att luftflödet ligger på en tillräckligt god nivå. Ett för högt eller för lågt luftflöde leder till ökad energiåtgång, och kan i slutändan även leda till mögel- och fuktskador. Därför kan det ibland vara en god investering att göra en OVK-besiktning även om det inte krävs.

Generellt kan man säga att ju bättre inställd ventilation och balanserat luftflöde, desto lägre energikostnader och hälsosammare inomhusmiljö får du i din bostad, eller arbetsplats. Även om du ställer in flödet på ett bra sätt vid inflytt efter en besiktning, finns det trots allt en relativt stor risk att det behövs justeras om någon förändring sker. Därför rekommenderar vi att du gör kontroller med jämna mellanrum för att säkerställa inomhusmiljön på bästa möjliga sätt.

Kontakta oss via mail eller telefon så kan vi berätta mer om hur vi hjälper villa - och radhusägare justering av ventilationen för förbättrad miljö inomhus.

Inomhusmiljön är fastighetsägarens ansvar

För de fastigheter som inte är enfamiljshus med ett eller två plan föreligger krav på att OVK-besiktning ska genomföras med jämna mellanrum. Det ligger på fastighetsägaren att se till att dessa besiktningar görs när de ska och att de utförs på rätt sätt. Vi på JK Vent har lång erfarenhet av denna typ av arbete och ser till att du får den kontroll som du betalar för.

När det kommer till de krav som ställs ser de lite annorlunda ut för olika typer av fastigheter. För vård- och omsorgslokaler, sjukhus och förskolor etc krävs det att en OVK-besiktning görs vmed treårsintervaller, samma gäller för större bostadshus, kontorskomplex, affärslokaler etc som har FTX och FT-ventilation. För lokaler av samma typ med F-, S- eller FX-ventilation ligger kraven på att kontrollerna ska utföras med sexårsintervaller.

Du hittar mer ingående information om OVK här.

Hör gärna av dig till oss om du har ytterligare frågor eller om du vill boka tid för OVK-besiktning i din fastighet redan idag!

Trygg och säker ventilation i dina byggnader. Vi utför dina regelbundna kontroller.